ЗАЩИТА НА ДАННИ

Политика за съхранение на личните данни(GDPR)

"Електросаунд" ЕООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 121869521, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1309, ул. "Д-р Калинков" 18, тел:02/4420417, email: office@electrosound.org 

Нашето отношение към Вашите лични данни

Фирма "Електросаунд" отдава голямо значение на защитата на личните данни и събира и обработва лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Целта на настоящата „Защита на личните данни“ е да бъдете информирани как обработваме Вашите данни и какви лични данни бихме събрали за Вас, с каква цел, срок и респ. какви са Вашите права. Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Каква информация събираме и защо?

Възможно е да събираме лични данни за Вас, когато използвате Сайта ни или изберете нашите услуги. В повечето случаи изискваме личните Ви данни за целта на сключване на договор, да спазим законово задължение или да защитим наш законен интерес. Разбира се, при част от услугите ни, самите Вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се да ни изпратите информация за себе си. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с Вас договор за продукт или услуга.

В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за Вас:

- Общи данни, за да Ви индивидуализираме Трите имена, постоянен адрес, адрес за доставка;

- Информация, свързана със сключваните между нас договори и тяхното изпълнение Данни за контакт - адрес за контакт, телефонен номер и електронен адрес (имейл) При регистрация в сайта ни - потребителско име, парола, платежна информация във връзка с плащанията направени към нас;

Писма и електронни поща, която получаваме от Вас при комуникацията ни;

Информация, свързана с кандидастване за кредит при наш партньор. В тези случаи действаме от тяхно име като обработващи.

Други данни, които можем също така да съберем за Вас са: IP адрес и данни, предоставени при участие в специални кампании, игри и томболи, организирани от нас в това число и чрез социалните платформи.

Целта при обработването на Вашите данни.

Ние обработваме личните данни, които събираме най-често със следните цели: Обработване на данните, необходими за сключване или изпълнение на договор Установяване на самоличността на клиента през всички търговски канали; Изготвяне на оферти, договори и всички други съпътстващи договора документи. Управление и изпълнение на Вашите поръчки; Извършване на доставка и монтаж; Изготвяне на счетоводни документи като сметка или фактура за закупените стоки и използваните услуги, като доставки и монтаж.

Обработване на данните, небходими за изпълнение на наше нормативно задължение.

Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство; Задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи; Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите; Предоставяне на информация на съда и органи на реда. Обработване на данните въз основа на Ваше съгласие За директен маркетинг за наши продукти и услуги. Обработване на данните въз основа на наш законен интерес.

С кого споделяме информацията Ви:

Фирма "Електросаунд" използва трети страни за подпомагане на определени договорни дейности или при изпълнение на законово задължение. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.

Част от получателите на лични данни могат да бъдат:

Дружества, извършващи доставка, дружества, извършващи монтаж, куриерски фирми, колекторски компании и правни кантори, банки, охранителни фирми и др.

Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания, като:

Регулаторни органи, вкл. държавни комисии, институции и агенции, НАП, НОИ, съдилища, прокуратура, и други, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство.

Употреба на бисквитки на Сайта

Фирма "Електросаунд" не събира или обработва лични данни чрез функционалните бисквитки, използвани от Компанията.

Сигурност

Фирма "Електросаунд", взема мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

Кога изтриваме Вашите лични данни?

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас и я унищожаваме в законоуставените срокове, а ако няма такива в сроковете определени от нас и след окончателно уреждане на всички наши финансови отношения. Не пазим Ваши данни безсрочно.

Някои от сроковете са:

- 5 години приизтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции;

- 10 години по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни;

- 5 години задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство.

Прехвърляне между държави

Трансферът, съхранението и обработката на лични данни е обезпечен със съвременни технически средства. Фирма "Електросаунд" няма да прехвърля данните ви извън рамките на ЕИП без спазване на законовите възможности, като ще въведе подходящи предпазни мерки, за да запази поверителността на Вашата информация.

Достъп, корекции и оттегляне

По всяко време можете да поискате от Фирма "Електросаунд" да Ви предостави информация за личните данни, които са събрани и съхранява за Вас. Можете също така да изискате фирма "Електросаунд" да коригира, изтрие или актуализира такива лични данни. Фирма "Електросаунд" осигурява и Вашето право на възражение и ограничаване на обработването на лични данни, както и правата Ви при автоматизирано взимане на решения.

Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и използване на Вашите лични данни спрямо фирма "Електросаунд". Оттеглянето обаче няма да засегне законосъобразно обработените данни до оттеглянето.

Част от правата Ви, като изтриване на данните или възразяване срещу обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез изрично писмено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Информираме Ви, че по настоящото законодателство имате право и на жалба за начина, по който се обработват данните ви до надзорния орган Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.

Промени в настоящата Политика за защита на личните данни

Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница Ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели фирма "Електросаунд" я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.

Ако имате въпроси по отношение защитата на данните, можете да се обърнете към фирма "Електросаунд" 

Приложимо право

Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава, следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.

Electrosound AEG и Electrolux © 2024.